menu

Algemene voorwaarden

Hier lees je onze Algemene Voorwaarden die gelden voor Zandlevering.nl. Wanneer u nog vragen heeft over deze voorwaarden verzoeken wij je contact op te nemen met ons via info@zandlevering.nl.nl of via 06-1649 6550.

Van de Vennootschap Onder Firma met beperkte aansprakelijkheid Tuinplaza, tevens handelende onder de naam “Zandlevering” hierna te noemen; “Tuinplaza”, statutair gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74116177.

Artikel 1 – ALGEMEEN:
In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1 Tuinplaza is de in de aanhef genoemde gebruiker van deze Voorwaarden.
1.2 De Wederpartij is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tuinplaza een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten terzake verkoop en/of levering van zaken aan de Wederpartij en/of het verrichten van diensten voor de Wederpartij, en daarnaast eveneens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s) onder algemene titel.
1.3 Tuinplaza en de Wederpartij worden in deze Voorwaarden soms gezamenlijk aangeduid als: “Partijen”.
1.4 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tuinplaza aan de Wederpartij gedane aanbiedingen en alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten, van welke aard dan ook, en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, alsmede de uitvoering daarvan. Deze Voorwaarden zijn tussen Tuinplaza en de Wederpartij eveneens – voor zover aan de orde – van toepassing op alle overige werkzaamheden en diensten waaronder doch niet uitsluitend eventuele service- en herstelwerkzaamheden, gegeven garanties en/of de nalevering van zaken.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 2 van Titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk door Tuinplaza van de hand gewezen en uitgesloten. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn slechts dan van toepassing op enige overeenkomst tussen Partijen, indien tussen Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Voorwaarden op de betreffende overeenkomst tussen Partijen van toepassing zullen zijn. Indien tussen Partijen één of meerdere malen is overeengekomen dat op enige overeenkomst tussen Partijen de algemene voorwaarden van de Wederpartij van toepassing zijn, kan Wederpartij daaraan met betrekking tot de wederpartij eventueel gehanteerde algemene voorwaarden geen enkel recht ontlenen met betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden terzake nadien door Tuinplaza gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.
1.6 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien en voor zover Tuinplaza daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, of indien zulks door de Wederpartij met Tuinplaza schriftelijk is overeengekomen. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden hebben slechts betrekking op de specifieke aanbieding van Tuinplaza of overeenkomst tussen Partijen, terzake waarvan deze afwijking is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk tussen Tuinplaza en de Wederpartij één of meerdere malen van deze Voorwaarden is afgeweken, kan Wederpartij daaraan geenszins rechten ontlenen met betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden terzake nadien door Tuinplaza gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.
1.7 Tussen Tuinplaza en de Wederpartij staat vast dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze Voorwaarden een overeenkomst is gesloten, deze Voorwaarden ook op latere aanbiedingen van Tuinplaza en op latere tussen Partijen gesloten overeenkomsten automatisch en onverkort van toepassing zullen zijn, tenzij ten aanzien van de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.8 Ingeval enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen Partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de nietige of vernietigde bepaling. Nietigheid of vernietiging in of buiten rechte van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden afwijkt, in strijd is met, of op enigerlei wijze inconsistent is met het bepaalde in enige door Tuinplaza gedane aanbieding of enige tussen Partijen gesloten overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in de betreffende aanbieding of overeenkomst.
1.9 Voor zover toepasselijk, moet in deze Voorwaarden onder het begrip “zaken” onder meer worden verstaan: geleverde materialen, onderdelen, toebehoren, informatie, adviezen, diensten, alsmede hiermee samenhangende zaken, alles in de ruimste zin des woords.
1.10 Deze Voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van Tuinplaza en van derden die door Tuinplaza bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken worden.
1.11 Handelstermen, gebruikt in aanbiedingen, overeenkomsten of andere bescheiden afkomstig van Tuinplaza, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de “ICC Incoterms 2018” of een daarvoor in de plaats getreden latere versie daarvan, zoals deze van kracht zijn ten tijde van het uitbrengen van de betreffende aanbieding van Tuinplaza of ten tijde van het tussen Partijen sluiten van de betreffende overeenkomst.
1.12 Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, worden daarmee tevens bedoeld berichten die zijn verzonden per e-mail.
1.13 De website van Tuinplaza is te bereiken via https://www.Tuinplaza.nl.
1.14 De aan deze algemene voorwaarden gehechte bijlage is onlosmakelijk met deze algemene voorwaarden verbonden en maakt derhalve onverbrekelijk onderdeel van deze algemene voorwaarden uit.

Artikel 2 – AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN:
2.1 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag van de zijde van de Wederpartij verstrekte gegevens. De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Ook tijdens de duur van de overeenkomst is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de wederpartij om bedrijfsgegevens, NAW-gegevens en contactgegevens actueel te houden.
2.2 Alle aanbiedingen en prijslijsten van Tuinplaza, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven. Zij gelden alleen ten opzichte van de Wederpartij aan wie zij zijn gericht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.3 Alle aanbiedingen vervallen dertig (30) dagen na de datum waarop het aanbod is gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de betreffende aanbieding.
2.4 In het kader van door Tuinplaza gedane aanbiedingen aan de Wederpartij verstrekte catalogi, tekeningen, afbeeldingen en adviezen zijn niet bindend en blijven eigendom van Tuinplaza. Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat deze niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Tuinplaza is niet verplicht om in het kader van aanbiedingen detailtekeningen te verstrekken aan de Wederpartij.
2.5 Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en overige van Tuinplaza afkomstige documenten hebben slechts het karakter van aanduidingen.
2.6 Indien Tuinplaza in het kader van aanbiedingen monsters of beproevingsresultaten heeft getoond of heeft verstrekt aan de Wederpartij, wordt de zeggingskracht hiervan voor wat betreft de hoedanigheid, kwaliteit e.d. van daaraan te relateren te leveren zaken geacht van louter indicatieve aard te zijn.
2.7 Tuinplaza kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden, indien de Wederpartij redelijkerwijs kan c.q. had kunnen begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.
2.8 Tuinplaza is slechts door een aanbieding gebonden, indien zij binnen de termijn waarin de aanbieding geldt, schriftelijk bericht van onvoorwaardelijke aanvaarding heeft ontvangen van de Wederpartij, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Indien het bericht van aanvaarding ná het verstrijken van de aanbiedingstermijn wordt ontvangen door Tuinplaza, komt slechts een overeenkomst tot stand, indien Tuinplaza de Wederpartij aldus schriftelijk bericht, danwel indien Tuinplaza feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
2.9 Voor het overige komen overeenkomsten tot stand indien en voor zover Tuinplaza een door de Wederpartij verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel indien Tuinplaza feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht. De schriftelijke aanvaarding van een opdracht door Tuinplaza wordt geacht de overeenkomst tussen Partijen juist en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij binnen achtenveertig (48) uren na het tijdstip van ontvangst van de aanvaarding tegen de inhoud daarvan schriftelijk en deugdelijk heeft geprotesteerd bij Tuinplaza.
2.10 Aanvaardingen door de Wederpartij van door Tuinplaza gedane aanbiedingen en door de Wederpartij aan Tuinplaza verstrekte en door haar geaccepteerde opdrachten zijn onherroepelijk. Na aanvaarding van een aanbieding van Tuinplaza door de Wederpartij of na aanvaarding door Tuinplaza van een opdracht van de Wederpartij, is Tuinplaza echter gerechtigd om binnen achtenveertig (48) uren na het tijdstip van aanvaarding de betreffende aanbieding c.q. opdracht zonder opgaaf van redenen te herroepen c.q. af te wijzen, zodat alsnog geen overeenkomst tot stand komt, zonder dat Tuinplaza deswege jegens de Wederpartij schadeplichtig is en/of wordt.
2.11 Wijziging of beëindiging van een overeenkomst door de Wederpartij is slechts mogelijk met de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Tuinplaza. Indien de Wederpartij de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen bijvoorbeeld doch niet uitsluitend indien blijkt dat de door de Wederpartij verstrekte gegevens onjuist zijn, of wenst te beëindigen, en Tuinplaza daarmee instemt, dan is de Wederpartij – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Tuinplaza en de Wederpartij is overeengekomen – gehouden de daaruit eventueel voor Tuinplaza voortvloeiende schade en/of extra kosten, van welke aard en omvang, hoegenaamd ook, gederfde winst daaronder begrepen, aan Tuinplaza te vergoeden.
2.12 Alle door Tuinplaza gedane aanbiedingen en tussen Partijen gesloten overeenkomsten geschieden te allen tijde onder voorbehoud van kredietwaardigheid van de Wederpartij, dit uitsluitend ter beoordeling van Tuinplaza. Tuinplaza is te allen tijde gerechtigd om van de Wederpartij desgewenst een bankgarantie en/of andere zekerheid ter hoogte van het aan de aanbieding of gesloten overeenkomst verbonden factuurbedrag te verlangen, danwel om betaling vooraf te verlangen, en de uitvoering van een (te sluiten) overeenkomst op te schorten, totdat de verzochte zekerheid is verstrekt c.q. de betaling vooraf is ontvangen, zonder dat Tuinplaza deswege jegens de Wederpartij schadeplichtig is en/of wordt, respectievelijk kan worden.
2.13 Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Tuinplaza binden Tuinplaza slechts, indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door een vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder of vertegenwoordigings-bevoegde procuratiehouder van Tuinplaza tegenover de Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bekrachtigd. Onder ondergeschikten wordt een ieder begrepen die geen bestuurder is en geen procuratie heeft. In geval van twijfel bij de Wederpartij omtrent de vertegenwoordigingsbevoegdheid van één van de medewerkers van Tuinplaza, dient ter verificatie contact te worden opgenomen met een persoon die blijkens het Handelsregister als bestuurder of procuratiehouder bevoegd is om Tuinplaza in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2.14 Tuinplaza behoudt zich het recht voor andere zaken (bijvoorbeeld van een ander merk) dan die met de Wederpartij is overeengekomen te leveren, mits deze van dezelfde kwaliteit zijn zonder dat Tuinplaza deswege jegens de Wederpartij schadeplichtig is en/of wordt, respectievelijk kan worden.
2.15 Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tuinplaza, is het de Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van met Tuinplaza gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen aan de Wederpartij gelieerde vennootschappen.
2.16 De Wederpartij machtigt Tuinplaza om de opdracht desgewenst door een door Tuinplaza aan te wijzen derde te laten uitvoeren. De Wederpartij gaat bij voorbaat akkoord met overdracht door Tuinplaza aan (een) derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Tuinplaza met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en).

Artikel 3 – PRIJZEN:
3.1 Tenzij schriftelijk anders aangegeven/overeengekomen, zijn alle door Tuinplaza in aanbiedingen, overeenkomsten of andere bescheiden afkomstig van Tuinplaza genoemde bedragen: – vermeld in Euro, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend; – exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde belastingen, heffingen en rechten; – exclusief werktrein en overige (trein- en/of weg-) transport- en/of leveringskosten; – exclusief de kosten van verpakkingen en verzekeringen; – gebaseerd op levering ex Works en volgens “Incoterms 2018” (of een daarvoor in de plaats getreden versie daarvan): af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Tuinplaza, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 De door Tuinplaza in aanbiedingen vermelde prijzen c.q. de tussen Partijen overeengekomen prijzen, zijn gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer één van de prijsbestanddelen na het uitbrengen van de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór algehele uitvoering van de overeenkomst verhoogd wordt met meer dan vijf procent (5%), is Tuinplaza gerechtigd haar aangeboden c.q. de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Kostenfactoren kunnen onder andere – derhalve niet uitsluitend – zijn: invoerprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten, overheidsheffingen, vervoerskosten, verzekeringspremies, koers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Tuinplaza de zaken heeft ingekocht, invoerrechten, belastingen en heffingen. Daarbij is het niet relevant of de bewuste verhoging ten tijde van de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst voor Tuinplaza voorzienbaar was.
3.3 Alle door Tuinplaza aangeboden prijzen, in welke vorm ook, website, offertes, folders en/of andere documentatie zijn uitdrukkelijk onder voorbehoud van programeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt door Tuinplaza geen enkele aansprakelijkheid hoegenaamd ook aanvaard.

Artikel 4 – BETALING EN ZEKERHEIDSTELLING:
4.1 Betaling van de door Tuinplaza aan Wederpartij in rekening gebrachte bedragen dient uiterlijk te geschieden binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Deze betalingstermijn (of een andere overeengekomen betalingstermijn) betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:38 sub a van het Burgerlijk Wetboek, zodat bij non-betaling of onvolledige betaling binnen deze termijn het verzuim van de Wederpartij van rechtswege intreedt, derhalve zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling door of vanwege Tuinplaza nodig zal zijn.
4.2 Indien enige betalingstermijn door de Wederpartij is overschreden, is het totaal openstaande factuurbedrag, evenals de overige openstaande facturen, ook indien eerder betaling in termijnen was overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar. Alle openstaande facturen van de Wederpartij zijn eveneens onmiddellijk opeisbaar, indien zich een of meer van de omstandigheden genoemd in art. 16.1 van deze Voorwaarden voordoet, dit onverminderd het recht van Tuinplaza op vergoeding van alle schade, kosten en rente.
4.3 Indien betaling niet of niet volledig binnen de in art. 4.1 van deze Voorwaarden vermelde betalingstermijn (of een overeengekomen andere betalingstermijn) heeft plaats gevonden, is de Wederpartij terstond – derhalve zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig zal zijn – in verzuim en is de Wederpartij vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als één hele maand zal gelden), danwel de wettelijke (handels)rente indien deze meer bedraagt – over het openstaande factuurbedrag. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke (incasso)kosten die Tuinplaza maakt ten laste van Wederpartij, welke kosten minimaal vijftien procent (15%) bedragen van het openstaande factuurbedrag, vermeerderd met de daarover verschuldigde rente als voormeld, met een minimum van € 150,– (zegge: éénhonderd vijftig euro), dit onverminderd het recht van Tuinplaza om de werkelijke buitengerechtelijke (incasso)kosten van de Wederpartij te vorderen, voor zover deze kosten voormeld percentage te boven gaan.
4.4 Betaling dient zonder verrekening te geschieden op de door Tuinplaza op de factuur aangegeven bankrekening(en), op de plaats van vestiging van Tuinplaza, danwel bij aflevering. De op de bankafschriften van Tuinplaza aangegeven valutadag is bepalend voor de ontvangst en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de door de Wederpartij aan Tuinplaza verschuldigde rente en buitengerechtelijke (incasso)kosten als bedoeld in art. 4.3 van deze Voorwaarden en vervolgens op opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
4.5 Tuinplaza is te allen tijde gerechtigd om desgewenst voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen van Wederpartij gehele of gedeeltelijke zekerheidsstelling te verlangen van de Wederpartij, in de vorm van een bankgarantie of andere zekerheid, ter hoogte van deze betalingsverplichtingen.
4.6 Tuinplaza is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Wederpartij aan al zijn opeisbare (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
4.7 Tuinplaza is gerechtigd alle vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Tuinplaza aan de Wederpartij, danwel aan met de Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.
4.8 De Wederpartij is onder geen beding gerechtigd enige betaling aan Tuinplaza op te schorten en/of te verrekenen.
4.9 Klachten van de Wederpartij over (de hoogte van) facturen van Tuinplaza dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Tuinplaza binnen tien (10) werkdagen na de datum van de factuur waarop enige klacht betrekking heeft. Ten aanzien van facturen waartegen niet binnen deze termijn schriftelijk gemotiveerd is geprotesteerd door de Wederpartij, staat tussen Partijen vast, althans wordt tussen Partijen geacht vast te staan, dat zij correct zijn en door de Wederpartij zonder protest zijn geaccepteerd.

Artikel 5 – VERVOER EN RISICO:
5.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door Tuinplaza bepaald, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele specifieke wensen van de Wederpartij inzake transport, verzending en verpakking worden slechts door Tuinplaza uitgevoerd, indien de Wederpartij schriftelijk verklaard heeft de meerkosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn het risico en de kosten van het in- en/of uitladen van de te leveren zaken uitsluitend voor rekening en risico van de Wederpartij.
5.3 Indien sprake is van levering op een of meer specifieke locaties, waar krachtens (een) bijzondere regel(s) nadere voorschriften van toepassing zijn, dan dient uitsluitend de Wederpartij voor eigen rekening en risico zorg te dragen – al dan niet door inschakeling van derden – voor de correcte naleving daarvan.
5.4 Het risico van de door Tuinplaza te leveren zaken is voor de Wederpartij vanaf het moment dat de zaken als geleverd te gelden hebben, als bedoeld in art. 6.9 van deze Voorwaarden, dit onverminderd het bepaalde in art. 9 van deze Voorwaarden.
5.5 Indien bij het vervoer, ingeval dit voor risico van Tuinplaza geschiedt, beschadigingen en/of gebreken, die bij de aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of soortgelijk document worden aangetekend, is Tuinplaza daarvoor niet aansprakelijk en gelden de afgeleverde zaken als correct en zonder protest door de Wederpartij behouden. Indien Tuinplaza de zaken buiten de bij de Wederpartij gebruikelijke werktijden aflevert, dienen de in de vorige zin genoemde beschadigingen en/of gebreken uiterlijk de eerstvolgende werkdag onmiddellijk schriftelijk aan Tuinplaza te worden gemeld, bij gebreke waarvan Tuinplaza voor de betreffende beschadigingen en/of gebreken eveneens niet aansprakelijk is, c.q. deze zaken geacht worden zonder protest door de Wederpartij te zijn behouden. 5.6 Tuinplaza is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard, hoegenaamd en in welke vorm en/of omvang dan ook, die het gevolg is van vorst, met inbegrip van schade ten gevolge van het niet c.q. niet naar behoren functioneren van (zelflossende) vrachtwagens.

Artikel 6 – LEVERING EN AFROEP:
6.1 De Wederpartij zal Tuinplaza steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle benodigde medewerking verlenen.
6.2 Tuinplaza zal de leveringswerkzaamheden uitvoeren conform hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. Indien niets is overeengekomen omtrent levering, heeft Tuinplaza het recht om de leveringswerkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
6.3 Door Tuinplaza opgegeven of met de Wederpartij overeengekomen leverdata zijn uitsluitend streefdata en gelden derhalve uitdrukkelijk niet als fatale termijnen. Overschrijding van levertijden geeft de Wederpartij dan ook geen enkel recht op (vervangende) schadevergoeding of opschorting van enige voor Wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
6.4 Het tijdstip van levering wordt door Tuinplaza uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum kortgesloten met de Wederpartij. Het aangegeven leveringstijdstip is globaal (ochtend of middag) en zal afhankelijk zijn van de voortgang van het betreffende transport. Wanneer op verzoek van de Wederpartij levering perse op of voor een specifiek tijdstip dient plaats te vinden, worden de daaruit eventueel voor Tuinplaza voortvloeiende extra kosten aan de Wederpartij in rekening gebracht, welke kosten de Wederpartij gehouden is aan Tuinplaza te voldoen.
6.5 Afwijking van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen (uiterste) leveringsdatum en/of locatie is slechts mogelijk in overleg met en na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuinplaza. Eventuele daardoor ontstane extra kosten aan de zijde van Tuinplaza dient de Wederpartij aan Tuinplaza integraal te vergoeden.
6.6 Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen of is overeengekomen dat binnen een bepaalde termijn door Tuinplaza met de werkzaamheden wordt gestart, danwel dat deze werkzaamheden binnen een bepaalde termijn zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd, indien en voor zover de Wederpartij nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen, of een overeengekomen vooruitbetaling of zekerheidsstelling door Wederpartij niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.
6.7 Tuinplaza is na overschrijding van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim, indien zij van de Wederpartij een schriftelijke ingebrekestelling als naar de Wet heeft ontvangen, waarin Tuinplaza nog een termijn van minimaal één (1) maand wordt gegeven, teneinde alsnog te leveren en nakoming daarvan binnen deze (verlengde) termijn uitblijft.
6.8 Bij overschrijding van een overeengekomen (verlengde) leveringstermijn zal de Wederpartij, nadat Tuinplaza in gebreke is gesteld als bedoeld in art. 6.7 van deze Voorwaarden, het recht hebben op ontbinding van de overeenkomst, mits de tekortkoming van Tuinplaza de ontbinding ook daadwerkelijk rechtvaardigt. De Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op (vervangende) schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Tuinplaza te (doen) verrichten. Tuinplaza is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6.9 De zaken worden geacht door Tuinplaza te zijn geleverd en door de Wederpartij te zijn aanvaard zodra Tuinplaza de zaken op de (nader) met de Wederpartij overeengekomen plaats van bestemming feitelijk heeft afgeleverd of ter beschikking heeft gesteld. Een vertegenwoordiger van de Wederpartij dient bij de aflevering van de zaken aanwezig te zijn om de vrachtbrief in te vullen en te ondertekenen. Indien dit niet mogelijk is, omdat het gaat om een levering op een niet-bemenste locatie, danwel er geen vertegenwoordiger van de Wederpartij aanwezig is, dan zal Tuinplaza de zaken op deze locatie (doen) lossen na telefonisch overleg met c.q. toestemming van de contactpersoon van de Wederpartij, waarna de zaken als geleverd hebben te gelden. Bij deze laatste leveringswijze zal door de betreffende chauffeur een kopie van de pakbon bij de zaken worden achtergelaten en zal een foto worden gemaakt van de geleverde zaken ter plaatse.
6.10 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Tuinplaza desgewenst gerechtigd om aan de Wederpartij te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke door Tuinplaza afzonderlijk aan de Wederpartij worden gefactureerd. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt iedere deelleverantie als een zelfstandige leverantie aangemerkt.
6.11 Tuinplaza heeft, indien zij door de Wederpartij of door derden, om wat voor reden dan ook, niet in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst uit te voeren, het recht de te leveren zaken voor rekening en risico van de Wederpartij (daaronder begrepen het risico op kwaliteitsvermindering) op te slaan of te doen opslaan op een door Tuinplaza te kiezen plaats, onverminderd het eigendomsvoorbehoud van Tuinplaza. De hiermee verband houdende vervoerskosten en eventuele andere kosten zijn eveneens voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij blijft in een dergelijk geval onverkort gehouden de overeengekomen prijs voor de te leveren zaken te betalen en deze af te nemen.
6.12 Ingeval levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Tuinplaza bevoegd, indien binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de Wederpartij te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles door de Wederpartij moet worden afgeroepen.
6.13 Deze door de Wederpartij te noemen termijn mag een tijdvak van drie (3) maanden, gerekend vanaf de dag dat de Wederpartij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de sommatie van Tuinplaza, niet overschrijden.
6.14 De Wederpartij is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven, bij gebreke waarvan Tuinplaza bevoegd is de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding van de Wederpartij te vorderen, welke schade in elk geval bestaat uit de door Tuinplaza gederfde winst. 6.15 Indien Tuinplaza niet tijdig levert, is de Wederpartij onder geen beding nimmer gerechtigd de (betalings)verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, op te schorten, noch zal Tuinplaza dientengevolge op enigerlei wijze schadeplichtig zijn en/of kunnen worden jegens de Wederpartij, in het bijzonder niet ten aanzien van gevolgschade die sowieso is uitgesloten.

Artikel 7 – HOEVEELHEID:
7.1 Een bij de aflevering van de zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist en volledig weer te geven, tenzij de Wederpartij haar bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan Tuinplaza schriftelijk meldt.
7.2 Ook al meldt de Wederpartij tijdig aan Tuinplaza dat haar minder is, respectievelijk zou zijn geleverd, dan op het in art. 7.1 van deze Voorwaarden bedoelde document is vermeld, dan nog geeft hem dit niet het recht tot opschorting van zijn (betalings)verplichtingen jegens Tuinplaza over te gaan.

Artikel 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD:
8.1 Onverminderd het in deze Voorwaarden gestelde blijven alle door Tuinplaza ten behoeve van de Wederpartij (af)geleverde of te leveren of in consignatie gegeven zaken eigendom van Tuinplaza, tot het moment dat de Wederpartij tegenover Tuinplaza ten volle heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen (met inbegrip van rente en kosten), uit welken hoofde ook, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
8.2 De Wederpartij is gehouden de door Tuinplaza geleverde zaken gescheiden te bewaren en zodanig te markeren, dat duidelijk is dat deze zaken van Tuinplaza afkomstig zijn. Indien de Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, worden alle bij de Wederpartij aanwezige zaken die overeenkomen met de zaken zoals door Tuinplaza geleverd, vermoed door Tuinplaza geleverd te zijn en te vallen onder het in art. 8.1 van deze Voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud.
8.3 De Wederpartij is gehouden de door Tuinplaza geleverde zaken verzekerd te houden tegen de gebruikelijke gevaren (waaronder brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal). Alle aanspraken van de Wederpartij op haar verzekeraar(s) zullen op eerste afroep door de Wederpartij aan Tuinplaza worden verpand, tot meerdere zekerheid voor de vorderingen van Tuinplaza op de Wederpartij, zodra Tuinplaza aan de Wederpartij laat weten dit wenselijk te vinden.
8.4 De Wederpartij is totdat Tuinplaza volledig is voldaan, niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden in bezit te stellen, in bruik- of verbuikleen te geven, te verpanden en/of anderszins te bezwaren, met uitzondering van vervreemding door de Wederpartij in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.
8.5 Bij verlies, diefstal, inbeslagneming en dergelijke van door Tuinplaza aan de Wederpartij geleverde, doch aan Tuinplaza op grond van art. 8.1 van deze Voorwaarden in eigendom toebehorende zaken, is de Wederpartij verplicht om dit aan Tuinplaza schriftelijk te melden binnen vierentwintig (24) uren na ontdekking daarvan.
8.6 Indien de Wederpartij het bepaalde in art. 8.4 en art. 8.5 van deze Voorwaarden niet of niet volledig en/of naar behoren nakomt, verbeurt hij jegens Tuinplaza een direct opeisbare boete gelijk aan de koopsom van de zaken waarop de tekortkoming betrekking heeft, met dien verstande dat de Wederpartij gehouden blijft om de koopsom ten aanzien van de betreffende zaken eveneens aan Tuinplaza te voldoen.
8.7 Bij overtreding van het bepaalde in art. 8.4 van deze Voorwaarden heeft Tuinplaza het recht om alle geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van de Wederpartij of de rechter zal zijn vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich alsdan bevinden. De Wederpartij is verplicht Tuinplaza daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door de Wederpartij gebruikte ruimten te (doen) verlenen. De Wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.

Artikel 9 – HOEDANIGHEID, KWALITEIT, EN KLACHTEN OVER LEVERINGEN:
9.1 De Wederpartij is verplicht het (af)geleverde c.q. de verpakking terstond bij levering op eventuele kwantitatieve en/of andere zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te (doen) voeren direct na de mededeling van Tuinplaza dat de zaken ter beschikking staan van de Wederpartij. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen van en/of gebreken aan het geleverde en/of de verpakking, welke bij de levering aanwezig zijn, dient de Wederpartij meteen op de afleveringsbon, factuur en/of vervoersdocumentatie te (laten) vermelden.
9.2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft de controle en/of mededeling als bedoeld in art. 9.1 van deze Voorwaarden te doen, staat tussen Partijen vast dat de nakoming van de overeenkomst door Tuinplaza deugdelijk is geweest. Klachten van de Wederpartij terzake de uitvoering van de betreffende overeenkomst worden alsdan door Tuinplaza niet meer in behandeling genomen. De Wederpartij heeft alsdan al haar rechten en bevoegdheden uit de (vermeende) tekortkoming definitief verloren.
9.3 Voor andere dan de in art. 9.1 van deze Voorwaarden bedoelde kwantitatieve en/of andere zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen, geldt dat deze onmiddellijk na ontdekking, danwel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen/moeten worden, doch in elk geval binnen een termijn van acht (8) dagen na de datum van levering, schriftelijk en gemotiveerd aan Tuinplaza dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan tussen Partijen vast staat dat de nakoming van de overeenkomst door Tuinplaza deugdelijk is en het recht van de Wederpartij om te klagen is komen te vervallen. Klachten van de Wederpartij terzake de uitvoering van de betreffende overeenkomst worden alsdan door Tuinplaza niet meer in behandeling genomen. De wederpartij heeft alsdan al haar rechten en bevoegdheden uit de (vermeende) tekortkoming definitief verloren.
9.4 De nakoming van de overeenkomst door Tuinplaza geldt in ieder geval als deugdelijk indien het geleverde of een gedeelte van het geleverde door of vanwege de Wederpartij in gebruik is genomen, op enigerlei wijze is bewerkt of verwerkt of aan derden is geleverd.
9.5 Indien en voor zover er omtrent de hoedanigheid van de zaken overigens niets uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, zullen geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen grond voor klachten door de Wederpartij kunnen opleveren, althans in elk geval niet worden aangemerkt als enig tekort schieten van Tuinplaza in de juiste en volledige nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken.
9.6 De Wederpartij mag de zaken waarover hij zich bij Tuinplaza heeft beklaagd eerst na toestemming van Tuinplaza retourneren, onder door Tuinplaza te bepalen voorwaarden. De Wederpartij heeft hoe dan ook geen recht op retournering, indien door Tuinplaza geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.
9.7 Klachten over leveringen geven de Wederpartij geen recht enige betaling aan Tuinplaza te weigeren of op te schorten en/of te verrekenen.
9.8 In het geval Tuinplaza van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft Tuinplaza het recht om, na overleg met de Wederpartij, de betreffende factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de Wederpartij om aan Tuinplaza op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren. In geen geval geeft dit de Wederpartij recht op enige schadevergoeding, hoegenaamd en in welke vorm en/of omvang dan ook. In het bijzonder is de aansprakelijkheid voor gevolgschade uitdrukkelijk uitgesloten.
9.9 Op Tuinplaza rust sowieso geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende klacht, indien de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Tuinplaza (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
9.10 Een klacht betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
9.11 Indien een klacht door Tuinplaza gegrond wordt bevonden, dan is Tuinplaza uitsluitend verplicht alsnog correct na te komen, doch geeft dit de Wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding, hoegenaamd en in welke vorm en/of omvang dan ook. Tuinplaza bepaalt alsdan op welke wijze zij alsnog zal nakomen. In het bijzonder is de aansprakelijkheid voor gevolgschade uitdrukkelijk uitgesloten.
9.12 Slechts indien en voor zover de klacht door Tuinplaza gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de Wederpartij op, althans de betaling van dat deel van de factuur waarop de klacht betrekking heeft, tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.
9.13 Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van de Wederpartij zijn opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de Wederpartij daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk schriftelijk met Tuinplaza zijn overeengekomen en voortvloeien uit de gebondenheid van de Wederpartij aan bestekbepalingen, waarvan de Wederpartij de inhoud schriftelijk en tijdig aan Tuinplaza heeft medegedeeld, zodat Tuinplaza daarmee bij haar aanbieding rekening heeft kunnen houden en Tuinplaza deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De Wederpartij kan hierbij niet volstaan met een enkele verwijzing naar voor hem geldende (standaard)voorwaarden, maar dient uitdrukkelijk aan te geven aan welke specifieke bepalingen de zaken dienen te voldoen alsook dient de tekst van deze bepalingen bij aanvraag van een aanbieding, vóór het sluiten van de overeenkomst, aan Tuinplaza te overhandigen.

Artikel 10 – OVERMACHT:
10.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Tuinplaza kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan niet aan Tuinplaza worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Daaronder wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, prik- en stiptheidsacties, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk/uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, wegblokkades, overheidsmaatregelen, import- of handelsbeperkingen, alsmede iedere andere omstandigheid, welke en hoegenaamd dan ook, waardoor het voor Tuinplaza redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze (tijdig) te leveren.
10.2 Indien Tuinplaza meent in overmacht te (gaan) verkeren, zal zij de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
10.3 Indien – zulks geheel en uitsluitend ter beoordeling van Tuinplaza – de overmacht van tijdelijke aard is, worden de verplichtingen van Tuinplaza jegens de Wederpartij opgeschort, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zulks geheel en uitsluitend ter beoordeling van Tuinplaza. Indien – zulks eveneens geheel en uitsluitend ter beoordeling van Tuinplaza – de overmachtsituatie echter van blijvende aard is, dan kunnen Partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. De Wederpartij heeft zowel in het geval van tijdelijke als van blijvende overmacht geen enkel recht op enige schadevergoeding, hoegenaamd en in welke vorm en/of omvang dan ook. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is te allen tijde uitdrukkelijk uitgesloten.
10.4 Indien Tuinplaza bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke opdracht c.q. een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID:
11.1 Tuinplaza is tegenover Wederpartij slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Tuinplaza, tenzij Tuinplaza kan aantonen dat de fout onder de betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Tuinplaza verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, in welk laatstgemeld geval de vergoeding van de schade is beperkt tot het bedrag dat de Wederpartij voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht en door de Wederpartij is betaald.
11.2 Als het voor Tuinplaza ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in art. 11.1 van deze Voorwaarden af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat de Wederpartij voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht en door de Wederpartij is betaald.
11.3 Tuinplaza is nimmer aansprakelijk voor: – indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van de Wederpartij (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. De Wederpartij dient zich zo nodig zelf tegen deze schade te verzekeren; – schade veroorzaakt door het niet opvolgen door de Wederpartij van door Tuinplaza verstrekte aanwijzingen of adviezen voor de opslag en/of het gebruik van geleverde zaken; – schade veroorzaakt door het door de Wederpartij niet-oordeelkundig en/of niet in overeenstemming met het overeengekomen c.q. gebruikelijke bestemming gebruiken van geleverde zaken; – schade als gevolg van een van buitenaf komende oorzaak, zoals (regen)water, brand, storm, etc.; – schade als gevolg van claims van derden op grond van inbreuk door Wederpartij op aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten; – schade ontstaan door handelen of nalaten van de Wederpartij of derden in strijd met door Tuinplaza verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en deze Voorwaarden; – schade als gevolg van reparatie of wijziging van geleverde zaken door of vanwege de Wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuinplaza.
11.4 Tuinplaza is niet aansprakelijk voor handelingen en/of fouten van haar werknemers of andere ondergeschikten, behoudens voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van haar leidinggevende werknemers of ondergeschikten.
11.5 Tuinplaza is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat of nadat de Wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
11.6 De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan tekeningen die Tuinplaza in opdracht van de Wederpartij of ten behoeve van de Wederpartij heeft gemaakt of heeft laten maken. Tuinplaza staat niet in voor de juistheid en/of de volledigheid van deze tekeningen en is niet aansprakelijk indien deze (achteraf) onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Eventuele door de Wederpartij op basis van deze tekeningen gedane bestellingen, blijven onverkort in stand.
11.7 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Tuinplaza anders dan die als bedoeld in art. 11.1 en 11.2 van deze Voorwaarden is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de voor de betreffende overeenkomst overeengekomen prijs (factuurwaarde exclusief BTW), zulks met een maximum van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis en € 15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro) per jaar, danwel – voor zover Tuinplaza in staat is om soortgelijke zaken opnieuw te leveren – tot een hernieuwde levering van de zaken, zulks ter keuze van de Wederpartij.
11.8 Wederpartij vrijwaart Tuinplaza voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Tuinplaza geleverde zaken.
11.9 De uit deze Voorwaarden voortvloeiende beperking en/of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Tuinplaza, geldt ook ten gunste van het personeel van Tuinplaza en de hulppersonen die door Tuinplaza bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 12 – EMBALLAGE:
Niet van toepassing.

Artikel 13 – RETOURZENDINGEN:
13.1 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit vooraf tussen Partijen nader schriftelijk is overeengekomen.
13.2 Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd en zullen sowieso niet door Tuinplaza worden geaccepteerd.
13.3 Bij retourzendingen heeft Tuinplaza het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen aan de Wederpartij van minimaal vijfentwintig procent (25%) van de corresponderende factuurwaarde of van de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

Artikel 14 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM:
14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Tuinplaza de auteursrechten en alle overige rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
14.2 De rechten op de in art. 14.1 van deze Voorwaarden genoemde gegevens blijven eigendom van Tuinplaza, ongeacht of aan de Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tuinplaza niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De Wederpartij is aan Tuinplaza per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,–(zegge: vijfentwintigduizend euro). Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Het laat de bevoegdheid en het recht van Tuinplaza op volledige schadevergoeding onverlet.
14.3 De Wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in art. 14.1 van deze Voorwaarden op eerste verzoek binnen de door Tuinplaza gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Wederpartij aan Tuinplaza een boete verschuldigd van € 1.000,– (zegge: éénduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Het laat de bevoegdheid en het recht van Tuinplaza op volledige schadevergoeding onverlet.

Artikel 15 – VRIJWARING:
15.1 Wederpartij vrijwaart Tuinplaza tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze in verband met de door Tuinplaza afgeleverde zaken/verrichte diensten geleden en/of te lijden schade.

Artikel 16 – ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING:
16.1 Tuinplaza heeft het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de Wederpartij geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien: – de Wederpartij op zodanige wijze één of meer van de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dat van Tuinplaza in redelijkheid niet kan en/of mag worden gevergd de overeenkomst onverkort in stand te houden; – de Wederpartij op enigerlei wijze in strijd handelt met de wet; – aan de Wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend, danwel dit door de Wederpartij is aangevraagd; – op de Wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard, danwel dit door de Wederpartij is verzocht; – de Wederpartij failliet is verklaard, danwel haar faillissement is aangevraagd, al dan niet door de Wederpartij zelf; – door de Wederpartij een aanbieding wordt gedaan aan haar crediteuren in het kader van een buitengerechtelijke schuldsanering; – conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van (een gedeelte van) het vermogen van de Wederpartij; – de Wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, danwel, indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is, de Wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen; – de Wederpartij haar rechtsvorm wijzigt; – de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd; – de Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel de Wederpartij overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; – zich overigens omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Tuinplaza in gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van Tuinplaza; een en ander zonder dat op Tuinplaza ook maar enige verplichting tot schadevergoeding rust.
16.2 In het geval de overeenkomst op grond van een of meer van de in art. 16.1 van deze Voorwaarden vermelde gronden door Tuinplaza wordt ontbonden, is Tuinplaza gerechtigd alle schade en gevolgschade die Tuinplaza daardoor lijdt (waaronder begrepen winstderving), met een minimum van twintig procent (20%) van de factuurwaarde van de overeenkomst, bij de Wederpartij in rekening te brengen, welke schadevergoeding de Wederpartij gehouden is aan Tuinplaza te vergoeden.
16.3 In het geval van ontbinding heeft Tuinplaza het recht alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. De Wederpartij is verplicht Tuinplaza daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. De Wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming. De kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor rekening van de Wederpartij. Tuinplaza heeft het recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat de Wederpartij zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door de Wederpartij totaal verschuldigde.

Artikel 17 – VERVALTERMIJN:
17.1 Iedere vordering, uit welken hoofde dan ook, van Wederpartij op Tuinplaza vervalt onherroepelijk, indien Tuinplaza niet binnen een termijn van zes (6) maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim, door Wederpartij in rechte is betrokken. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 3:317 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 – TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN:
18.1 Op alle door Tuinplaza gedane aanbiedingen en alle tussen Tuinplaza en Wederpartij gesloten overeenkomsten en/of aanbiedingen en/of overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen en overeenkomsten die worden gedaan c.q. gesloten met een in het buitenland woonachtige of gevestigde Wederpartij.
18.2 Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is op meerbedoelde aanbiedingen en overeenkomsten en/of aanbieden en/of overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
18.3 Eventuele geschillen tussen Tuinplaza en de Wederpartij zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Tuinplaza, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen. Tuinplaza mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Artikel 19 – WIJZIGING VOORWAARDEN:
19.1 Tuinplaza is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Wederpartij. Indien deze Voorwaarden gewijzigd worden, zullen de Voorwaarden van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat de betreffende aanbieding door Tuinplaza werd gedaan danwel de betreffende overeenkomst tussen Tuinplaza en de Wederpartij tot stand is gekomen.

Artikel 20 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Indien bij de uitvoering van enige overeenkomst ten behoeve van de Wederpartij persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de hierboven genoemde Algemene Voorwaarden, de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Contactgegevens:
Tuinplaza
Vogelaarsweide 18
3437 DE Nieuwegein
Tel. 06-1649 6550
https://www.Tuinplaza.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Tuinplaza verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Tuinplaza.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Verder verwerken wij geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Tuinplaza verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Tuinplaza analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Tuinplaza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Contactgegevens van contactformulier.
– Gegevens naar aanleiding van online order.
– Gegevens van een zakelijke klant worden verwerkt in CRM.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Tuinplaza verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tuinplaza blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Tuinplaza gebruikt:
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tuinplaza gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuinplaza en hebt u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Tuinplaza.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Tuinplaza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Tuinplaza.nl